ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Π.ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  (εφεξής η “Εταιρεία”), ως «Yπεύθυνος Eπεξεργασίας», έχει την ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο. Η  Γνωστοποίηση αυτή έχει σαν στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να σας ενημερώσει για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται, διατηρούνται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου (“Προσωπικά Δεδομένα”), τις σχετικές υποχρεώσεις και εξηγεί τα δικαιώματά των επισκεπτών του ιστοτόπου σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση  μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Π.ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.
Έδρα: ΟΜΗΡΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10672 Τηλέφωνο: 2103803355
EMAIL: info@kapatou.gr

Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, τις κατηγορίες τους,και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους:

Σύντομη περιγραφή της επεξεργασίας

Προσωπικά Δεδομένα

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων

Αποστολή newsletter

E-mail

Η αποστολή  του newsletter της Εταιρείας

Η επεξεργασία των δεδομένων  γίνεται με τη συγκατάθεσή σας

Επικοινωνία με την Εταιρεία

Ονοματεπώνυμο, Email και άλλα στοιχεία που μπορεί να εμπεριέχονται στο αίτημά σας

Η επεξεργασία, ο χειρισμός και η εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.

Τα δεδομένα επεξεργάζονται για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, σε αυτή την  περίπτωση για να εξυπηρετούμε το αίτημά σας, και να  βελτιώνουμε την επικοινωνία της Εταιρείας με τους χρήστες.

Κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπό της Εταιρείας συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση και τη δραστηριότητά σας

Διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες σύνδεσης, δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies

Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης ιστότοπου

Τα δεδομένα  επεξεργάζονται για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, στην προκείμενη περίπτωση για να εξασφαλίσστεί η ομαλή λειτουργία, και  ασφάλεια του ιστοτόπου καθώς και η βέλτιστη λειτουργία του

Τα προσωπικά σας δεδομένα  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Ο σκοπός εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας έγκειται στην αξιολόγηση της παραμονής κάθε χρήστη στον παρόντα ιστότοπο, τη μέτρηση των χτυπημάτων σε κάθε τοποθεσία της και τη λήψη προτάσεων/ παρατηρήσεων από τους χρήστες για τη βελτίωση των online υπηρεσιών μας.

Γνωστοποίηση σε τρίτους
Η Εταιρεία  δύναται να γνωστοποιει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων.

Ασφάλεια
Η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά  δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα  μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Περίοδος Διατήρησης
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στον ιστότοπο διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο.

Δικαιώματα υποκειμένων
Εδώ θα δείτε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς.

Παρακαλούμε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα. Η Εταιρεία θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας  πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kapatou.gr.

Η Εταιρεία μεριμνά για την απρόσκοπτη άσκηση των παρακάτω δικαιωμάτων σας:

  1. Πληροφόρηση/ ενημέρωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

  1. Πρόσβαση/διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δωρεάν,και να ζητάτε την διόρθωσή τους εάν είναι ελλιπή ή ανακριβή.

  1. Διαγραφή 

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή  των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, εφόσον υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

  1. Περιορισμός της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, χωρίς να υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία.

  1. Εναντίωση

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

  1. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

7.Ανάκληση συγκατάθεσης 

΄Εχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Υποβολή καταγγελίας 
Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

Αλλαγές στην παρούσα Γνωστοποίηση
΄Εχουμε ως σκοπό  να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα γνωστοποίηση, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου.