Οι Ιταλοί κοντοτιέροι και οι compagnie di ventura

2018-04-09T13:00:56+03:00

Όπως ξέρουμε κατά τους μεσαιωνικούς και πρώιμους νεότερους χρόνους δεν υπήρχε ο εθνικός στρατός. Έτσι, οι ηγεμόνες εκείνης της περιόδου κατέφευγαν στις υπηρεσίες των μισθοφορικών στρατών (compagnie di ventura). Η ιταλική χερσόνησος είναι άρρηκτα δεμένη με αυτό το φαινόμενο για δύο κυρίως λόγους: Α) Στον Ύστερο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση [...]