ΑΣΕΠ: Μοριοδότηση ξένων γλωσσών

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών για τον ΑΣΕΠ

Η κατοχή πιστοποίησης ξένης γλώσσας αποτελεί ένα σημαντικό προτέρημα για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Με μια πιστοποίηση ή πτυχίο ξένης γλώσσας λαμβάνετε επιπλέον μόρια και αποκτάτε συγκριτικό πλεονέκτημα στον διαγωνισμό. Και βέβαια η κατοχή δεύτερου πτυχίου ξένης γλώσσας

Η μοριοδότηση των ξένων γλωσσών από τον ΑΣΕΠ, εντάσσεται σε μια διαδικασία που στοχεύει στην αξιολόγηση της γνώσης των υποψηφίων για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν διάφορα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται για την αξιολόγηση της γνώσης ξένων γλωσσών, όπως πχ τα CELI, PLIDA και ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) για την ιταλική γλώσσα​​​​.

Η διαδικασία μοριοδότησης είναι σημαντική καθώς οι βαθμολογίες από αυτά τα πιστοποιητικά επηρεάζουν τις πιθανότητες επιτυχίας ενός υποψηφίου σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιημένα ή αναγνωρισμένα από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της συγκεκριμένης γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι τα πιστοποιητικά που αναγνωρίζονται πρέπει να έχουν επίσημη αναγνώριση στη χώρα προέλευσής τους.

Στις Σχολές Καπάτου έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από Full Time αλλά και Ταχύρρυθμα Courses ώστε να επιτύχετε τους στόχους σας στη γλώσσα που επιθυμείτε μέσα στο χρονικό πλαίσιο που εσείς επιλέγετε.

Επίπεδα γλωσσομάθειας και μοριοδότηση ΑΣΕΠ

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ βασίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και καλύπτουν τα επίπεδα από Α1 (αρχάριοι) έως Γ2 (άριστη γνώση).

Συγκεκριμένα, τα επίπεδα είναι Α1-Α2, Β1-Β2, και Γ1-Γ2 (C1-C2) και καθορίζονται βάσει της ικανότητας χειρισμού, γνώσης και επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα.

Αναλυτικά τα επίπεδα μοριοδοτούνται συνήθως ως εξής:

 • Β1 Επίπεδο: Μέτρια γνώση – 10 μόρια
 • Β2 Επίπεδο: Καλή γνώση – 30 μόρια
 • C1 Επίπεδο: Πολύ καλή γνώση – 50 μόρια
 • C2 Επίπεδο: Άριστη γνώση – 70 μόρια

Να σημειώσουμε ότι τα επίπεδα γλωσσομάθειας και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις ενδέχεται να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, και ο ΑΣΕΠ να ενημερώνει τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που θέτει. Συνεπώς, είναι καλή ιδέα να ελέγχετε τις τρέχουσες πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Μοριοδότηση δεύτερης ξένης γλώσσας

Σε περίπτωση που έχετε πιστοποίηση και δεύτερης ξένης γλώσσας, λαμβάνετε επιπλέον μοριοδότηση στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οπότε για παράδειγμα αν είστε κάτοχος C1 επιπέδου σε Ιταλικά και Ισπανικά, λαμβάνετε συνολικά 100 επιπλέον μόρια.

Ποιους τίτλους Γλωσσομάθειας κάνει δεκτούς το ΑΣΕΠ

Ας δούμε αναλυτικά ορισμένα από τα πτυχία ξένων γλωσσών που διδάσκονται στις Σχολές Καπάτου και που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. Να σημειώσουμε ότι για χρήση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Αν ενδιαφέρεστε για κάποια γλώσσα που δεν εμφανίζεται στη λίστα, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας σύμβουλος εκπαίδευσης θα σας ενημερώσει για τους τίτλους γλωσσομάθειας που σας αφορούν.

 

Ιταλικά

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2) ιταλικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 
 • Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana.
 • Diploma di Lingua e Cultura Italiana (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών).
 • Diploma di Traduttore ή Diploma del Corso Superiore di Traduttore.
 • Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • Certificato V.B.L.T. Livello Professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003).

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) ιταλικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 .
 • Diploma Avanzato di Lingua Italiana.
 • Certificaτo di Conoscenza Della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • Certificato V.B.L.T. Livello Οperativo του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003)

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Καλή γνώση (Β2) ιταλικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 .
 • Certificato di Conoscenza Della Lingua Italiana Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • Diploma di Lingua Italiana.
 • Certificato V.B.L.T. Livello Sociale του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).  

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Ισπανικά

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

 Άριστη γνώση (Γ2/C2) ισπανικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 .
 • Diploma DELE Superior de Español (DELE) (μέχρι το 2002).
 • Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel Superior)-(DELE) (μέχρι το 2008).
 • Diploma de Español – Nivel C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
 • Certificado Superior E.O.I. (Escuelas Oficiales de Idiomas – από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) ισπανικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 
 • Diploma de EspañoL – Nivel C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
 • Certificado Elemental E.O.I. (Escuelas Oficiales de Idiomas).

 

Καλή γνώση (Β2) ισπανικής γλώσσας

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 
 • Diploma Básico de Español Como Lengua Extranjera (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
 • Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) – (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).
 • Diploma de Español – Nivel B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας).

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Ρωσικά

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2) ρωσικής γλώσσας

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) ρωσικής γλώσσας

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Καλή γνώση (Β2) ρωσικής γλώσσας

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 
 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν»  επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ).
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Γερμανικά

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:

Άριστη γνώση (Γ2/C2) γερμανικής γλώσσας

 • Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 .
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Πιστοποιητικό  Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), του Πανεπιστημίου  Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
 • Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31-12-2011).
 • Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen).
 • Zertifikat V.B.L.T. Professionales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) γερμανικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 .
 • Goethe – Zertifikat C1 του Ινστιτούτου Goethe.
 • Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Prufung Wirtschaftsdeutsch (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat C1.
 • Zertifikat V.B.L.T. Selbständiges Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Καλή γνώση (Β2) γερμανικής γλώσσας

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 .
 • Goethe – Zertifikat B2 του Ινστιτούτου Goethe.
 • Zertifikat Deutsch fur Den Beruf (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch (μέχρι 31/12/2014). Από 1/1/2015 Österreichisches  Sprachdiplom (ÖSD) Zertifikat Β2.
 • Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben  του Πανεπιστημίου Γενεύης.

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά  την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Γιατί να επιλέξετε Σχολές Καπάτου για προετοιμασία για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

 

Υψηλή Ποιότητα Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Εμπειρία

Η Σχολή Καπάτου, από το 1983 διακρίνεται για την εμπειρία και την αφοσίωσή της στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το όνομα Καπάτου είναι αναγνωρισμένο ως ο αξιόπιστος φορέας για εκμάθηση ξένων γλωσσών, προσφέροντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που αναδεικνύει τον πολιτισμό και την ακαδημαϊκή αριστεία.

Ταχύρρυθμα Προγράμματα Ειδικά για τον ΑΣΕΠ

Δημιουργούμε εξειδικευμένα, ταχύρυθμα προγράμματα για επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης ξένης γλώσσας για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ για κάθε επίπεδο. 

Εξατομικευμένα Προγράμματα για τον Καθένα

Στις Σχολές Καπάτου, προσαρμόζουμε τα προγράμματα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Αναπτύσσουμε προγράμματα και course με βάση τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Εξατομικευμένη Εκπαίδευση

Προσφέρουμε μαθήματα σε μικρά γκρουπ και δίνουμε τη δυνατότητα για επιλογή ανάμεσα σε παραδοσιακή διδασκαλία και διαδικτυακά μαθήματα. Στοχεύουμε στην προσωποποίηση και εξατομίκευση της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας ότι κάθε μαθητής λαμβάνει την προσοχή που του αξίζει για να επιτύχει τους προσωπικούς του στόχους.

Επιτυχία στις Εξετάσεις Γλωσσομάθειας και Πιστοποίησης

Οι μαθητές μας είναι η καλύτερη διαφήμιση: Οι μαθητές της Σχολής Καπάτου καταγράφουν εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις γλωσσομάθειας και πιστοποίησης. Αυτό αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας μας και την υψηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχουμε.

Ιδιαίτερα Μαθήματα για Εξατομικευμένη Εκμάθηση

Για εκείνους που προτιμούν πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, οι Σχολές Καπάτου προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα. Αυτά τα μαθήματα είναι διαθέσιμα είτε δια ζώσης είτε online, εξασφαλίζοντας την ευελιξία και την προσβασιμότητα για όλους.

Οι Σχολές Καπάτου αποτελούν την κορυφαία επιλογή για εκείνους που αναζητούν την επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας και πιστοποίησης. Συνδυάζοντας μακροχρόνια εμπειρία στη διδασκαλία, με βαθιά γνώση του πολιτισμού και της κουλτούρας και εφαρμόζοντας αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθόδους, προσφέρουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία σας σε εξετάσεις πιστοποίησης.

 

Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ αποδέχεστε την χρήση τους.
Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ αποδέχεστε την χρήση τους.