Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα πιστοποιητικό δεξιοτήτων στις ξένες γλώσσες, το οποίο χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ

Update: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας 2024 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 01-03-2024 έως τη Δευτέρα 11-03-2024 στις 23:59. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Οι γλώσσες του ΚΠΓ

Οι γλώσσες του ΚΠΓ είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, ενώ υπάρχει προοπτική να προστεθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον. Τα αρμόδια τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών του ΕΚΠΑ έχουν αναλάβει την ευθύνη για ολόκληρο το έργο που σχετίζεται με τις εξετάσεις της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Τουρκικής ενώ τα αρμόδια τμήματα του ΑΠΘ έχουν αναλάβει το έργο για τις εξετάσεις της Γαλλικής και της Ιταλικής.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ

Οι εξετάσεις, σε «συμβατική», έντυπη μορφή, προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο –συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (Α’ εξεταστική περίοδος) και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (Β’ εξεταστική περίοδος). Η οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την ΚΕΕ, αξιοποιώντας την υποδομή και τον εξοπλισμό που υπάρχει για τις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Τα εξεταστικά κέντρα είναι επιλεγμένα δημόσια σχολεία με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές-συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Κάθε εξεταστική περίοδο λειτουργούν επίσης δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑΜμΕΑ) στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, υπάρχει επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους γραμματείς, και τους επιτηρητές που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του εξεταστικού κέντρου και τις καταλληλότερες συνθήκες εξέτασης για τους υποψηφίους. Στα εξεταστικά κέντρα προσέρχονται και οι εξεταστές που αξιολογούν την προφορική επίδοση των υποψηφίων. Τέλος, για τη μετάδοση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική υποδομή των Πανελληνίων εξετάσεων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα θέματα δηλαδή μεταδίδονται μέσω του συστήματος VBI (Vertical Blanking Interval) την ημέρα και ώρα της εξέτασης, διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο των θεμάτων των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ελέγχουν ή «μετρούν» το επίπεδο γλωσσομάθειας των υποψήφιων σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του «επικοινωνείν» που προβλέπεται στο ΚΕΠΑ:

  1. Ακουστική πρόσληψη
  2. Οπτική πρόσληψη
  3. Οπτικοακουστική πρόσληψη
  4. Προφορική παραγωγή
  5. Γραπτή παραγωγή
  6. Προφορική διάδραση
  7. Γραπτή διάδραση
  8. Προφορική διαμεσολάβηση
  9. Γραπτή διαμεσολάβηση

Οι εξετάσεις όλων των επιπέδων διενεργούνται σε ενότητες (modules ή φάσεις) με όργανα μέτρησης της γλωσσομάθειας που ελέγχουν ή «μετρούν» όλες τις παραπάνω επικοινωνιακές ικανότητες συν τη γλωσσική επίγνωση:

Ενότητα 1: Ελέγχει την κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
Ενότητα 2: Ελέγχει την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ από το επίπεδο Β και τη γραπτή διαμεσολάβηση
Ενότητα 3: Ελέγχει την κατανόηση προφορικού λόγου
Ενότητα 4: Ελέγχει την παραγωγή προφορικού λόγου ενώ από το επίπεδο Β και τη προφορική διαμεσολάβηση.

Η οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την ΚΕΕ. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο, υπάρχει μια επιτροπή που αποτελείται από πρόεδρο, γραμματείς και επιτηρητές, οι οποίοι εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου και τις κατάλληλες συνθήκες εξέτασης για τους υποψηφίους.

 

Βαθμολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων

Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων, λειτουργούν δυο βαθμολογικά κέντρα. Το ένα βρίσκεται στην Αθήνα, στεγάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας. Η επιτροπή του κέντρου λειτουργεί με μέλη της ΚΕΕ και της διοίκησης του Υπουργείου. Το βαθμολογικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί με μέλη της ΚΕΕ, της διοίκησης του Υπουργείου και έμπειρους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθεται η εργασία αυτή. Τα δυο βαθμολογικά κέντρα συγκεντρώνουν όλα τα τετράδια και τα έντυπα δοκιμασιών και απαντήσεων των υποψηφίων για τις γλώσσες που είναι υπεύθυνα.

 

Σε οργανωτικό επίπεδο, σε κάθε βαθμολογικό κέντρο υπάρχουν επίσης Συντονιστές της διαδικασίας της βαθμολόγησης, που καθοδηγούν τους βαθμολογητές ως προς τη σωστή χρήση των κριτηρίων αξιολόγησης για τα γραπτά και τις αποδεκτές απαντήσεις στα ερωτήματα ανοικτού τύπου των Ενοτήτων 1 και 3, ελέγχουν τις βαθμολογικές διαφορές κτλ.).

 

Η γραμματεία του βαθμολογικού κέντρου οργανώνει τα τετράδια με τα γραπτά των υποψηφίων σε πακέτα των 50, τα οποία αριθμούνται. Με τον ίδιο τρόπο οργανώνονται και τα απαντητικά φυλλάδια των Ενοτήτων 1 και 3. Οι βαθμολογητές καλούνται να βαθμολογήσουν τα τετράδια των υποψηφίων με τα γραπτά της Ενότητας 2 καθώς και τις σύντομες απαντήσεις (ανοικτά ερωτήματα) στα φυλλάδια των Ενοτήτων 1 και 3. Η βαθμολόγηση του κάθε τετραδίου γίνεται από δύο βαθμολογητές, ενώ των φυλλαδίων από έναν. Όταν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση και ο έλεγχος των εντύπων αξιολόγησης και των απαντητικών φυλλαδίων, αυτά εισάγονται στο σύστημα OMR (Optical Mark Reader) ώστε να κατοχυρωθούν οι βαθμολογίες.

 

Τα δεδομένα της βαθμολογίας τα διαχειρίζεται το τμήμα Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου. Τα δεδομένα που συλλέγει τα προωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, η οποία προβαίνει και στην έκδοση των αποτελεσμάτων με πίνακα επιτυχίας, ο οποίος κυρώνεται από τον ίδιο τον Υπουργό. Με βάση τον πίνακα αυτό, χορηγείται στους επιτυχόντες κάθε επιπέδου η πιστοποίηση, δηλαδή χορηγείται το ΚΠΓ, το οποίο εκδίδεται δίγλωσσο. Η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ο/η υποψήφιος/α είχε υποβάλει την αίτησή του/της. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την αναλυτική και συνολική τους βαθμολογία από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβάλει την αίτησή τους ή από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης

 

Πως μπορούν να βοηθήσουν οι Σχολές Καπάτου για επιτυχία στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Η προετοιμασία για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας απαιτεί συνεπή μελέτη και στρατηγική προσέγγιση. Στις Σχολές Ξένων Γλωσσών Καπάτου έχουμε δημιουργήσει ένα πετυχημένο πρόγραμμα προετοιμασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών μας ανεξαρτήτως επιπέδου. Αυτό βασίζεται σε μια σειρά από πυλώνες που ακολουθούν τις απαιτήσεις του ΚΠΓ.

Κατανόηση της Δομής των Εξετάσεων

Για εμάς είναι βασικό να κατανοήσει ο μαθητής τις τέσσερις βασικές ενότητες της εξέτασης και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, και παραγωγή προφορικού λόγου. Για την επιτυχία στις εξετάσεις συνδέουμε τις 4 ενότητες μεταξύ τους ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση. Έτσι ο υποψήφιος λαμβάνει τη σωστή εκπαίδευση με την κάθε ενότητα να υποβοηθά τις υπόλοιπες. Με αυτό τον τρόπο ακόμα και η ακρόαση πχ ενός τραγουδιού στη γλώσσα της επιλογής σας βοηθάει στην ανάπτυξη των απαραίτητων γλωσσικών δεξιοτήτων. 

Ενίσχυση Γλωσσικών Δεξιοτήτων

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στις τέσσερις βασικές ενότητες. Με τη χρήση βιβλίων, ηλεκτρονικών μέσων, εκπαιδευτικών βίντεο και σύγχρονου εποπτικού υλικού σας βοηθούμε να χτίσετε βήμα βήμα τις σωστές βάσεις που θα σας οδηγήσουν στην επιτυχία στις εξετάσεις. Με πάνω από 40 χρόνια πορείας σην εκμάθηση ξένων γλωσσών, γνωρίζουμε τη συνταγή της επιτυχίας

Πρακτική σε Παλαιότερα Θέματα

Δημιουργούμε προπαρασκευαστικά courses όπου εξασκείστε πάνω σε παλαιότερα θέματα ώστε να κατανοήσετε τόσο τον τύπο όσο και τη δομή των εξετάσεων. Αυτό βοηθάει στην κάλυψη γνωστικών κενών αλλά και στο να έρθετε σε επαφή με τη ίδια τη διαδικασία των εξετάσεων, τον τρόπο παρουσίασης αλλά και το περιεχόμενο των θεμάτων. 

Εξάσκηση στην Προφορική Επικοινωνία

Το 50% των εξετάσεων για κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αφορά την κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου στη γλώσσα επιλογής σας. Αυτό είναι και για αρκετούς από τα πιο δύσκολα σημεία επειδή απαιτεί επικοινωνία με άλλους ανθρώπους σε ξένη γλώσσα. Στις Σχολές Καπάτου έχουμε αναπτύξει μεθόδους για να βελτιώσετε τις προφορικές αλλά και ακουστικές σας δεξιότητες μέσω διαλόγου με άλλους ομιλητές της γλώσσας είτε επιλέξετε δια ζώσης μαθήματα ή μέσω online και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διαχείριση Χρόνου και Άγχους

Στις Σχολές Καπάτου, το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Σας εκπαιδεύουμε σε τεχνικές διαχείρισης χρόνου και άγχους για να είστε πιο αποδοτικοί τόσο κατα την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Η εκπαίδευση γίνεται με βάση το χρόνο και τις ανάγκες του κάθε μαθητή ώστε να πετύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ αποδέχεστε την χρήση τους.
Στο site μας χρησιμοποιούμε Cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας. Πατώντας ΑΠΟΔΟΧΗ αποδέχεστε την χρήση τους.